کشتی تفریحی اوستا

اطلاعات کشتی تفریحی اوستا

دو ساعت گشت دريايي به همراه پذيرايي غذا و موزيک زنده

هماهنگي و مديريت فروش 

 فرزاد پورزارع  09347684440