اسکی روی آب با قایق

اطلاعات اسکی روی آب با قایق

اسکی روی آب با قایق

اسکی روی آب با قایق ورزشیست که توسط یک قایق درحالی که با سرعت ۳۰ کیلو متر در ساعت با یک اسکی متصل به پا حرکت میکند ،البته توسط یک کابل متصل میشود و پشت قایق وصل شده.