اسکوتر غواصی

اطلاعات اسکوتر غواصی

غواصی به همراه موتور زیر دریایی در ۱۰ الی ۱۵ دقیقه

اسکوتر غواصی یک موتور الکریکی دارد به همراه یک باتری و یک محفظه ضد اب نیز دارد که این اسکوترها زیر  اب استفاده شده و باید با یک یا دو دست ان را کنترل کنید که هم سرعت وهم جهت دادن را در دست داشته باشید.